Regulamin

Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających z serwisu i określa zasady korzystania z serwisu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość.

REGULAMIN SERWISU „LITEROWE INSPIRACJE”

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Serwis dostępny na stronie internetowej pod adresem: https://www.literoweinspiracje.pl/  jest prowadzony przez Macieja Sielskiego prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą MULTIFORMS MACIEJ SIELSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA pod adresem: Kościerzyńska 38, 51-430 Wrocław, NIP: 8952251245, REGON: 524099330.

§ 2. Definicje

Ilekroć w niniejszym regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:

 • kc. – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny,
 • Klient – w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.,
 • Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu,
 • Serwis – Serwis prowadzony przez Wynajmującego dostępny na stronie internetowej pod adresem https://www.literoweinspiracje.pl/,
 • Wynajmujący – Maciej Sielski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Literowe Inspiracje pod adresem: Kościerzyńska 38, 51-430 Wrocław, NIP: 8952251245, REGON: 524099330.

§ 3. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Wynajmujący świadczy usługi drogą elektroniczną w zakresie i na warunkach określonych w  Regulaminie (sprawdzanie dostępności towarów znajdujących się na stronach internetowych Serwis oraz utworzenie rezerwacji na podstawie otrzymanego formularza rezerwacyjnego).
 2. W celu prawidłowego korzystania ze Serwisu wymagane jest posiadanie urządzenia opartego o system operacyjny Windows, MacOS, Linux, Android z dostępem do sieci Internet, obsługujące przeglądarkę internetową (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari, Internet Explorer) oraz posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 3. Dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu potrzebne jest: 
 • Urządzenie z dostępem do Internet
 • Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies
 1. Dla złożenia zamówienia w Serwisie, niezbędne jest aktywne konto e-mail. 

§ 4. Oferta

 1. Informacje i cenniki zamieszczone na stronach internetowych Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów k.c.
 2. Ceny zamieszczone przy prezentowanym towarze na stronach internetowych Serwisu zostały podane orientacyjnie. Ostateczna wysokość czynszu jest każdorazowo określana w umowie.
 3. Zawarcie umowy najmu towarów znajdujących się na stronach internetowych Serwisu możliwe jest za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 5. Usługa sprawdzania dostępności towarów

 1. Usługa sprawdzania dostępności towarów znajdujących się na stronach internetowych Serwisu umożliwia Klientom bezpłatne sprawdzenie dostępności towaru znajdującego się na stronach internetowych Serwisu poprzez przesłanie wiadomości e-mail do Wynajmującego za pośrednictwem formularza kontaktowego udostępnionego na stronach internetowych Serwisu.
 2. W celu zawarcia umowy o świadczenie usługi sprawdzania dostępności towarów znajdujących się w na stronach internetowych Serwisu należy: 

§ 6. Postępowanie reklamacyjne

 1. Każdemu Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu, świadczeniem przez Wynajmującego usług drogą elektroniczną lub wadami zakupionego towaru.
 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej biuro@literoweinspiracje.pl lub listownie na adres siedziby Wynajmującego.
 3. Każda reklamacja powinna zawierać opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji, datę jego wystąpienia oraz oznaczenie Klienta (w tym jego imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania).
 4. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji będzie wymagać uzyskania od Klienta dodatkowych wyjaśnień, Wynajmujący zwróci się do Klienta z prośbą o uzupełnienie reklamacji.
 5. Ustosunkowanie się do reklamacji nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, chyba, że z przepisów obowiązującego prawa wynika inny termin.
 6. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Wynajmujący niezwłocznie zawiadomi Klienta w formie, w jakiej reklamacja została złożona.
 7. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń za pośrednictwem platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 7. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Klienta podczas korzystania z Serwisu jest Wynajmujący.
 2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO).
 3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Wynajmującego zawiera polityka prywatności zamieszczona w Serwisie 
 4. Podane przez Klienta dane osobowe będą przetwarzane również w celach wykonania procesów związanych ściśle z wykonywaniem zawartej umowy jak cele: informacyjne – do czasu wyrażenia zgody lub zobowiązania do ich usunięcia, ewentualnie do czasu zakończenia współpracy; finansowo-księgowe – do czasu wymaganego właściwymi przepisami prawa podatkowego; obrona przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z k.c. nie więcej niż 10 lat.
 5. Odbiorcą danych osobowych Klienta są podmioty pośredniczące w wykonaniu przez administratora umów tj. dostawcy usług IT, banki, kancelarie prawne, biuro księgowe, firmy kurierskie, pocztowe.
 6. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, zgodnie z postanowieniami art. 15-22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Dane Klienta będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą automatycznie profilowane.
 8. Wynajmujący nie będzie przekazywał danych osobowych Klienta odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym.

§ 8 Zastrzeżenia

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.
 2. Każdorazowo składane w Serwisie zamówienie stanowi odrębną umowę wyanjmu i wymaga
  osobnej akceptacji regulaminu. 
 3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
 4. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza
  uprawnień Klienta wynikających z przepisów prawa.
 5. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku zmiany: przepisów prawa, sposobów płatności i dostawy. O każdej zmianie treści Regulaminu Wynajmujący poinformuje Klienta za co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem poprzez umieszczenie na stronach Serwisu powiadomienia o zmianie Regulaminu.
 6. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym w zawiadomieniu o zmianie Regulaminu, nie wcześniej niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianie Regulaminu.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności k.c.