Regulamin

Regulamin wynajmu

 1. W okresie najmu, Najemca jest odpowiedzialny za przedmioty najmu.
 2. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń wynajętych towarów powstałych w wyniku zaniedbania, niewłaściwego użycia lub nadużycia Najemcy, najemca ponosi koszty takiej naprawy, jednak nie większe, niż dwa tysiące złotych.
 3. Kwotę za wynajem produktów należy wpłacić najpóźniej w dniu odbioru liter (w przypadku odbioru napisów we Wrocławiu). W przypadku wysyłki – płatność po uroczystości na podstawie przesłanego rachunku/faktury.
 4. Wynajęty towar należy zwrócić w ustalonym terminie.
 5. Koszty transportu ponosi klient, chyba że odrębne umowy stanowią inaczej.
 6. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 7. Nasi klienci są naszym priorytetem. Jeśli masz jakieś pytania, proszę zwrócić się z tym do nas.

Regulamin zamówień indywidualnych

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zamówień w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.literoweinspiracje.pl.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać korzystając z adresu poczty elektronicznej: biuro@literoweinspiracje.pl.

§ 1 Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym W przypadku nie ukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).
 3. Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.
 4. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 5. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów.
 6. Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym.
 7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).
 8. Strona – Usługodawca i Klient.
 9. Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.literoweinspiracje.pl.
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

§ 2 Zasady ogólne

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 2. Sklep internetowy www.literoweinspiracje.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.literoweinspiracje.pl są wyprodukowane na podstawie indywidualnych zamówień.

§ 3 Składanie zamówień

 1. Podane ceny na stronie internetowej www.literoweinspiracje.pl nie obejmują kosztów wysyłki.
 2. Zamówienia są przyjmowane są przez stronę internetową, telefonicznie lub drogą mailową.
 3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia składane drogą telefoniczną lub mailową jest możliwe wyłącznie w godzinach podanych na witrynie Sklepu Internetowego.
 4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz kontaktowy i prawidłowo poda dane kontaktowe (numeru telefonu i adres e-mail).
 5. W wypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do usunięcia zapytania.
 6. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 7. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 8. Po złożeniu przez Klienta zapytania, otrzyma on odpowiedz od pracownika potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
 9. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia jest ustalany indywidualnie w drodze porozumienia obu stron.

§ 4 Koszty i termin wysyłki

 1. Towar wysyłany jest pod adres podany telefonicznie albo drogą mailową.
 2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Istnieje także możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego.
 3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem ustalonym indywidualnie.
 4. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu.

§ 5 Płatności

 1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy imienny dowód zakupu (fakturę).
 2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru) lub w postaci przelewu na konto bankowe firmy.

§ 6 Odbiór towaru

 1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Dostawy poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej mogą być realizowane po uprzedniej indywidualnej wycenie kosztów dostawy.
 2. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.